Majorstua gestaltterapi
Meny

This page last modified on Monday, April 04, 2011


Gunn Else Frøseth:
Dipl. Gestaltterapeut og helsepedagog
Majorstua terapifellesskap
Industrigt. 46 C
0357 Oslo

Hva er gestaltterapi?

"Gestalt" betyr meningsfull helhet, eller figur/form. Terapien er en vel fundert og dokumentert psykoterapi innen humanistisk psykologi, utviklet av Laura og Fritz Perls, sammen med Paul Goodmann på slutten av 50-tallet. Terapiformen er prosessorientert og har fokus på opplevelser her og nå. De gestaltpsykologiske teoriene har ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi og zen-buddhisme.
En av terapiens grunnleggende ideer er individets frihet og ansvarlighet for egne valg og handlinger innenfor de begrensninger og muligheter omgivelsene gir. Bevisstgjøring, mindfulness og selverkjennelse skjer i situasjoner der klient og terapeut møtes, i et jeg-du forhold.
Ved en ikke-dømmende holdning kan man øke sin tilstedeværelse og oppmerksomhet på seg selv og sin omgivelse. Den terapeutisk samtalen retter vennlig oppmerksomhet mot tanker, følelser, pust og kroppslige opplevelser, for på en hensiktsmessig måte å kunne oppdage og bli bedre kjent med egen sårbarhet og styrke.
Tema i terapien kan være dagsaktuelle problemstillinger og/eller uferdige opplevelser og traumer som "stjeler" uønsket oppmerksomhet og energi (såkalte uavsluttede gestalter).
Tema kan fordypes gjennom kreative uttrykk som rollespill, drømmearbeid, tegning, bevegelse etc, - for den som kjenner seg fortrolig med, og selv ønsker dette.
Gestalt-terapeutens oppgave er ikke å gi klienten «de riktige svarene», men gi støtte til klientens prosess, med omsorg og respekt, som medmenneske og fagperson. Terapiformen er vel egnet for grupper, par og individualterapi.

aaaaaaaaaaaaiii